Podatek od nieruchomości

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Konkurencyjne stawki podatku od nieruchomości czynią ofertę Gminy Olkusz atrakcyjną. Prowadzenie działalności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków może generować jeszcze mniejsze koszty, ponieważ zwiększając zatrudnienie przedsiębiorca może również ubiegać się o zwolnienie z tego podatku.

 

Aktualne stawki podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m² powierzchni;
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,21 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m² powierzchni;
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
   - 0,30 zł od 1 m² powierzchni gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym,
   - 0,75 zł od 1 m² powierzchni gruntów przeznaczonych pod zabudowę usługową.
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,62 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,02 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,32 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,96 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014. r., poz. 849 ze zm.).

Więcej informacji, treści uchwał Rady Miejskiej, możesz uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Grafika

  Grafika

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4744